ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర
ప్రధాన కార్యదర్శి : డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర

5, సెప్టెంబర్ 2014, శుక్రవారం

అస్మద్గురు సంస్మరణ ...

గురు పూజా దినోత్సవ సందర్భంగా ..

అస్మద్గురు సంస్మరణ ...


- డా. ఆచార్య ఫణీంద్ర